Nemys distribution details

Primorye  (TDWG - level 4)  
Alekseev, V. M. (1981). Taxonomy of the genus Paraphanolaimus Micoletzky, 1923 (Nematoda, Araeolaimida). <em>Evolyutsiya, sistematika, morfologiya i ekologiya svobodnozhivushchikh nematod.</em> pp. 5-11.   [details]
Khanka Lake, NE part.
Yes
1976-07
Date
action
by
2018-09-18 14:45:02Z
created